Transaksi PPOB

PLN PASCABAYAR

CEKPLN.IDPELANGGAN.PIN.HPPEMBELI

BYRPLN.IDPELANGGAN.PIN.HPPEMBELI

PLN PRABAYAR

CEKTOKEN.PIN

TOKENNOMINAL.IDPELANGGAN.PIN.HPPEMBELI

TELP RUMAH

CEKTELKOM.IDPELANGGAN.PIN.HPPEMBELI

BYRTELKOM.IDPELANGGAN.PIN.HPPEMBELI

SPEEDY

CEKTELKOM.IDPELANGGAN.PIN.HPPEMBELI

BYRTELKOM.IDPELANGGAN.PIN.HPPEMBELI

TELKOMVISION

CEKTELKOM.IDPELANGGAN.PIN.HPPEMBELI

BYRTELKOM.IDPELANGGAN.PIN.HPPEMBELI

CONTOH:

CEKPLN.513140137276.1234.0813334445555

BYRTELKOM.0341485444.1234.081222444555

Kirim ke Center